လိပ်စာ

အမှတ် (၄၅/၄၆)၊ ငွေလရောင်လမ်း၊ ဆရာစံတောင် (စံပြ) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပါပြီ။

ph  : 09-5087875, 09-796833124, 09-691182296, 09-752487872